Témy

V divadle Ludus si uvedomujeme, že je dôležité, aby jednotlivé inštitúcie, ktoré sa venujú výchove a vzdelávaniu mladých ľudí, pôsobili vo vzájomnej synergii. Divadlo pre mládež má preto vyvíjať aktivity v súlade s učebnými osnovami a etikou výchovy, má však ponúkať invenčnú a originálnu alternatívu k tradičným metódam výuky, a to tak v uchopení témy, ako aj vo výrazových prostriedkoch.

Vďaka premyslenej práci s mladými divákmi chceme vytvoriť platformu spoločenského dialógu.Iniciačné divadlo otvára divákom predovšetkým bohatstvo a atraktivitu súčasných divadelných a umeleckých výrazových prostriedkov, pestrosť foriem a spôsobov, akým sa dá v divadle spracovať napríklad klasický literárny text, tučný román, alebo vzdialená historická téma.

Divadlo Ludus sa sústredí na témy a problémy dospievania – telesného, duševného a občianskeho.
Naša tvorba vytvára alternatívu k bežnej školskej výučbe. Túto tvorbu môžeme definovať v troch bodoch:

1. ČÍTANKOVÁ LITERATÚRA prináša na javisko klasické dramatické texty, ale aj dramatizácie svetovej literatúry. Inscenácie zachovávajú obsah a posolstvo predlohy, sú však spracované tak, aby svojím konceptom zaujali diváka 12+

2. AUTORSKÉ INSCENÁCIE, ktoré vychádzajú z neliterárnych a neumeleckých textov. Spracovávajú témy významných historických udalostí a osobností, reflektujú aj aktuálne spoločenské témy s dôrazom na tie, ktoré korešpondujú so študijnými osnovami (estetika, dejepis, etika…)

3. „PERFORMANCE LECTURE”– odborné prednášky na rôzne témy s dôrazom na divadelné výrazové prostriedky a príťažlivý performačný prejav. Prednášky korešpondujú so školským učivom a sú alternatívou k tradičnému výukovému modelu.
K jednotlivým témam pripravujeme tzv. „čitateľské denníky” ako študijný materiál, v ktorom sa študenti dozvedia ešte viac z rôznych pohľadov a situácií. Ponúkame lektorské úvody aj debaty po predstavení.
Ak máte záujem o niektorý z ponúkaných formátov, stačí nás kontaktovať mailom alebo telefonicky. Na konkrétnych aktivitách sa dohodneme individuálne.