Hromadná objednávka

    Súhlasím so spracovaním osobných údajov

    V súlade s ustanovením § 13 ods. 1. Písm. a) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s čl. 28 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len GDPR) a § 34 ods. 3 zákona č. 3../2017 Z. z. o ochrane osobných údajov si dovoľujeme si informovať dotknuté osoby že ich OÚ sú nami spracovávané v rozsahu a súlade s daným zákonom"]